പഹൽഗാം വാലീ
കാശ്മീർ വാലീ
ബൈസാരൻ (മിനി സ്വിറ്റ്സർലണ്ട് )
ചന്ദൻവാരി
അമർനാദിലേക്കുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്നീ പഹൽഗാമിലെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ..
Pahalgam Valley, Kashmir Valley, Baisaran Valley (Mini Switzerland),Chandan Vari
is the base camp for Amarnath through beautiful scenery at Pahalgam

#puthettutravelvlog #jelajaratheesh

Follow us:-
Facebook: https://www.facebook.com/puthettutravelvlog
Instagram: https://www.instagram.com/puthettutravelvlog/