ജമ്മു ശ്രീനഗർ നാഷണല് ഹൈവേയിൽ 48 മണികൂർ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടു കിടന്നതിനുശേഷം പോലീസിന്റെ അനുമദിയോടെ കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ട് മറ്റൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തി .. വീണ്ടും ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ.. പ്രതീക്ഷയോടെ വീണ്ടും…. .

After being stuck in the block for 48 hours, with the permission of the police, we were able to go to another check post…..Again in the block!…Again hopefully….
#puthettutravelvlog #jelajaratheesh

Follow us:-
Facebook: https://www.facebook.com/puthettutravelvlog
Instagram: https://www.instagram.com/puthettutravelvlog/